Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ďalej aj „ALPI“) je záujmovým, dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým občianskym združením, ktoré sa vo svojej činnosti zameriava na podporu rozvoja internetizácie Slovenskej republiky. Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky.

Ciele činnosti združenia

– podpora rozvoja internetizácie Slovenskej republiky s dôrazom na rozvoj internetizácie v regiónoch,
– podpora konkurenčného prostredia v oblasti poskytovania internetových služieb,
– podpora a ochrana záujmov svojich členov, ak ide o rozvoj a prevádzku telekomunikačných a internetových služieb v SR,
– hájenie spoločných záujmov svojich členov pri rokovaniach s predstaviteľmi vlády, politických strán a hnutí, odbormi, záujmovými skupinami, tretím sektorom, štátnou správou samosprávou, národnými a medzinárodnými inštitúciami,
– dohliadanie nad súladom poskytovania telekomunikačných a internetových služieb s platným právnym poriadkom SR, ako i s morálnymi zásadami podnikania, a to u všetkých poskytovateľov telekomunikačných a internetových služieb,
– vytváranie iniciatívnych návrhov pre riešenie otázok týkajúcich sa poskytovania telekomunikačných internetových služieb pre orgány štátnej správy, a to najmä legislatívnych a regulačných, koncepčných prác na národnej telekomunikačnej politike a príprave technických štandardov.

viac na www.alpi.sk