Registračné podmienky a podmienky používania aplikácie pegonetTV

1. Definície

1.1 Aplikácia – osobitná aplikácia pegonetTV Poskytovateľa pre vybrané operačné systémy mobilných telefónov a iných koncových telekomunikačných zariadení, ktorá umožňuje jej používateľovi aktiváciu a využívanie elektronických komunikačných služieb prípadne iných služieb Poskytovateľa alebo tretích strán. Aplikácia umožňuje presmerovanie používateľa na vybrané webové stránky, prostredníctvom ktorých je možný aj nákup vybraných tovarov Poskytovateľa alebo tretích strán.

1.2 Registračné podmienky – tieto Registračné podmienky a podmienky používania aplikácie pegonetTV.

1.3 Poskytovateľ – Poskytovateľom služby je spoločnosť PEGO Slovakia s. r. o.

1.4 Používateľ – Používateľom Aplikácie je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s Registračnými podmienkami a inými pokynmi Poskytovateľa vyplní a odošle riadne vyplnený registračný formulár pod podmienkou, že odoslaný registračný formulár bude Poskytovateľom akceptovaný tak, ako je uvedené v bode 2.1 článku 2. Registračný formulár je Používateľovi prístupný na adrese www.pegonet.sk. Odoslaním registračného formulára Poskytovateľovi vyslovuje Používateľ bezpodmienečný súhlas s Registračnými podmienkami a tieto sa zaväzuje riadne dodržiavať.

2. Registrácia Používateľa

2.1 Používateľ je povinný vyplniť a odoslať riadne vyplnený registračný formulár vrátane prístupového hesla, pričom sa zaväzuje uviesť do registračného formulára úplné a pravdivé údaje. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo neakceptovať Používateľom odoslaný formulár a nesprístupniť mu Aplikáciu, resp. túto Používateľovi kedykoľvek zrušiť v prípade, že Používateľ uviedol do registračného formulára neúplné alebo nepravdivé údaje.

2.2 Prístup k Aplikácii je podmienený zadaním správneho prístupového hesla Používateľa; zadanie správneho prístupového hesla Používateľa je podmienkou každého ďalšieho sprístupnenia Aplikácie. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje prístupové heslo, rovnako tak je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu. Heslo používateľa je neprenosné, Používateľ nie je oprávnený ho sprístupniť tretím osobám, v opačnom prípade v plnom rozsahu znáša škodu, ktorá jemu alebo inej osobe (vrátane Poskytovateľa) vznikla ich zneužitím.

3. Ochrana osobných údajov, ochrana telekomunikačné tajomstvo a ochrana súkromia

3.1 Používateľ týmto dáva Poskytovateľovi výslovný súhlas na spracovanie a uchovanie jeho osobných údajov, uvedených v registračnom formulári v informačnom systéme Poskytovateľa, a to dovtedy, pokiaľ bude Používateľ registrovaným používateľom Aplikácie. Poskytovateľ sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Používateľa jeho osobné údaje ako aj údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva, okrem prípadu, ak by bola Poskytovateľovi zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť.

4. Pravidlá používania Aplikácie

4.1 Používateľ je oprávnený používať Aplikáciu výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito Registračnými podmienkami, pokynmi Poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa.

4.2 Používateľ sa zaväzuje používať Aplikáciu výlučne pre vlastné potreby, v žiadnom prípade nie je oprávnený túto v celku alebo v časti ďalej odplatne alebo bezodplatne poskytovať tretím osobám.

4.3 Používateľ sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti Aplikácie, rovnako tak sa zaväzuje, že sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nej.

4.4 Používateľ sa zaväzuje, že nebude prostredníctvom nej šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokynmi Poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa. Za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci Aplikácie, vrátane informácii a súborov, ktorých prenos prostredníctvom tejto Aplikácie Používateľ sprostredkoval, tento výlučne zodpovedá, uvedené sa vzťahuje aj na škody, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov Poskytovateľovi resp. iným osobám.

5. Práva Poskytovateľa

5.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť Registračné podmienky.

5.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť Aplikáciu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia Používateľovi. Poskytovateľ si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup Používateľa k Aplikácii.

5.3 Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom Aplikácie patria Poskytovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má Poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody.

5.4 Poskytovateľ má právo zasielať Používateľovi správy obsahujúce informácie o iných službách alebo novinkách, ktoré Poskytovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce komerčné informácie tretích osôb.

6. Obmedzenie zodpovednosti za škodu

6.1 Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú škodu (vrátane ušlého zisku), ktorú svojou činnosťou prostredníctvom Aplikácie (vedome alebo z nedbanlivosti) spôsobil.

6.2 Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za:

  • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými Používateľom, vrátane škody spôsobenej informáciami alebo súbormi, ktorých šírenie Používateľ sprostredkoval prostredníctvom Aplikácie,
  • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými tretími osobami, ako aj škodu spôsobenú nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií, získaných Používateľom prostredníctvom Aplikácie,
  • škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla,
  • škodu spôsobenú zmenou Registračných podmienok, pozastavením alebo zmenou Aplikácie, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu Používateľovi zo strany Poskytovateľa.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Práva a povinnosti Poskytovateľa a Používateľa týmito Registračnými podmienkami výslovne neupravené sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zák. č. 351/2012 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

7.2 Tieto Registračné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 16.05.2012 a platia do ich najbližšej zmeny, ktorú je Poskytovateľ oprávnený vykonať v súlade s bodom 5.1 článku 5.

V Považskej Bystrici, dňa 01.11.2018

PEGO Slovakia s. r. o.