Informácia o zmenách v obsahu a cenách televíznych služieb

Vážení zákazníci TV služby pegonetTV.

V prvom rade si vážime vašu dôveru voči našej spoločnosti a poskytovaným službám.

Ako poskytovateľ TV služieb pociťujeme intenzívny a dlhodobý tlak na zvyšovanie licenčných nákladov zo strany vysielateľov, autorských zväzov a iných pridružených nákladov. Na tieto skutočnosti musíme reagovať a majú žiaľ za následok aktualizáciu cien služby pegonetTV, ku ktorej musíme od 01.07.2021 pristúpiť.

Pre nových zákazníkov platí od 01.05.2021 aktuálny cenník zverejnený na našom webovom sídle a v tlačenej podobe na predajnom mieste. Pre existujúcich zákazníkov, ktorí majú aktivovaný TV tarifný paušál pegonetTV alebo pegonetTV OTT pôjde o zvýšenie ceny TV paušálu o 1,- €. Doplnkové tv balíčky 1-16 budú navýšené zo sumy 2,00 € na 2,50 €.

Zároveň upozorňujeme existujúcich zákazníkov, ktorí majú aktivované staršie tarifné TV paušály Flexi 60, Flexi 80, Flexi 100, Flexi 70, Flexi 90, Flexi 110, Flexi a FlexiTV, že k dátumu 01.07.2021 budú tieto tarify ukončené. Zákazníci, ktorí majú aktivované tieto tarifné TV paušály majú možnosť prejsť na aktuálny TV tarifný paušál alebo televízne služby pegonetTV k tomuto dátumu vypovedať.

Zákazníkom, ktorí na toto upozornenie nezareagujú do 30.06.2021, bude automaticky k dátumu 01.07.2021 zmenený tarifný TV paušál na aktuálny podľa platného cenníka.

V zmysle platnej legislatívy na základe § 44 odsek 8 zákona o elektronických komunikáciách 351/2011 Z.z. má účastník právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola účastníkovi podnikom oznámená.  Podmienkou je vysporiadať si všetky záväzky voči spoločnosti PEGO Slovakia s.r.o. (vrátiť zariadenia vo vlastníctve spoločnosti a mať uhradené faktúry).

Pevne veríme, že nám zostanete aj naďalej verní a spokojní s našimi službami.

Ešte raz ďakujeme za dôveru, ktorú si veľmi vážime.

Uvedené ceny sú s DPH.

Viac informácií tu.

Dátum zverejnenia tejto informácie je 1. máj 2021.